fbpx

#къэзгъэзэжьыгъэхэр

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.