fbpx

#հնդիկներ

Ավելի լավ կյանքի որոնումներով. հնդիկները գալիս են Հայաստան

Վերջին երկու տարիներին Հնդկաստանից ներգաղթը Հայաստան կտրուկ աճել է։ Շատերը գալիս են ավելի լավ կյանքի փնտրտուքներով։

Ավելի լավ կյանքի որոնումներով. հնդիկները գալիս են Հայաստան

Վերջին երկու տարիներին Հնդկաստանից ներգաղթը Հայաստան կտրուկ աճել է։ Շատերը գալիս են ավելի լավ կյանքի փնտրտուքներով։

Fierce, independent journalism

Let’s be honest, the media situation in the Caucasus is grim. Every day we are accused of ‘serving the enemy’ whoever that enemy may be. Our journalists have been harassed, arrested, beaten, and exiled. But nevertheless, we persevere. For us this is a labour of love. Unfortunately, we cannot run OC Media on love alone, journalism is expensive and funding is scarce. Our sole mission is to serve the interests of all peoples of the region. You can support us today for as little as $1 a month and join us in the fight for a better Caucasus.

Support Us