fbpx

#Stories In Circassian

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.

Гъэохъугъошӏу ыкӏи гощыгъэ: адыгабзэм имыгъэунэфыныгъ

Адыгабзэм имафэ угу къегъэкӏыжьых ӏофыгъохэу ар зэутэкӏын фае хъухэрэр.

Гъэохъугъошӏу ыкӏи гощыгъэ: адыгабзэм имыгъэунэфыныгъ

Адыгабзэм имафэ угу къегъэкӏыжьых ӏофыгъохэу ар зэутэкӏын фае хъухэрэр.