fbpx

#адыгэхэр

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.

Къагъэзэжьынымкӏэ фитыныгъэ? Адыгэ хэхэсхэр Адыгеим

Къэзгъэзэжьыгъэхэм Ямафэ иятӏокӏэнэрэ хэгъэунэфыкӏыгъом адыгабэмэ алъытэ, бгъэмэфэкӏын зэрэщымыӏэр.

Гъэохъугъошӏу ыкӏи гощыгъэ: адыгабзэм имыгъэунэфыныгъ

Адыгабзэм имафэ угу къегъэкӏыжьых ӏофыгъохэу ар зэутэкӏын фае хъухэрэр.

Гъэохъугъошӏу ыкӏи гощыгъэ: адыгабзэм имыгъэунэфыныгъ

Адыгабзэм имафэ угу къегъэкӏыжьых ӏофыгъохэу ар зэутэкӏын фае хъухэрэр.